Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, mandag den 23. januar 2015 kl. 19.00.

Deltagere:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Lene, Fatima.

Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.

Elevrepræsentanter:  

Ledelsen: Birte, Lone

Afbud:

Carina, Henrik, Thomas, eleverne,

Fraværende:

 

Referent:

Lone

Mødeleder:

 Almind

 

Dagsorden:

Referat:

1.    

Godkendelse af referat fra den 15. januar 2015.

 

Referatet godkendt.

2.    

Nyt fra elevrådet.

 

Elevrådet har travlt med at arrangere trivselsdagen, som foregår fredag den 24. april

3.    

Nyt fra lærergruppen.

 

DW omtalte forsøget med tilstedeværelset tiden, som betyder at 3 timer om ugen kan lægges et andet sted end på skolen. Forsøget evalueres hen over foråret.

 

4.    

Skolebestyrelsens udtalelse til kvalitetsrapporten for 2013-2014.

 

Skolebestyrelsens udtalelse blev godkendt.

5.    

Skolens udviklingsplan for 2015-2016.

 

Birte fortalte om udviklingsplanen, hvor punkterne ”Flere gennemfører en ungdomsuddannelse” og ”Flere inkluderes i normalområdet” bliver beskrevet. Skolebestyrelsen godkendte oplægget.

6.    

Skolemad.

Lene har fået forskellige tilbud hjem. Et af tilbuddene sørger for forplejningen til denne aftens skolebestyrelsesmøde.

Lene fortalte om undersøgelsen af skolemadsordninger.

Madhuset i Vildbjerg, Sunds grillen og Kylling & Co vil gerne levere skolemad én gang om ugen

Vi drøftede fordele og ulemper ved de forskellige ordninger.

Der var stemning for at undersøge Sunds grillen nærmere.

Lene undersøger videre til næste bestyrelsesmøde.

 

7.    

Håndværk og design.

Bestyrelsen har ønsket en orientering om de forskellige fag i skolen – vi starter med håndværk og design.

Connie og Debbie fortalte om faget håndværk og design.

8.    

Meddelelser:

ú  Skoleledelsen

ú  Bestyrelsen

 

Skoleledelse:

  • Orienterede om årsbudgettet.
  • Vi er i gang med at planlægge næste skoleår.

Formanden:

  • Fortalte om læringsstyret undervisning som var temaet   på samrådsmødet.

 

9.    

Evt.

 

Bestyrelsesmøde i april flyttes til den 15. april.

”Skolens DNA” skal på skolens hjemmeside.

Brugen af intranet blandt forældrene skal drøftes på næste møde.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøder    tirsdag den 17 marts

                                         onsdag den 15. april

 

 

Punkter til næste møder:

·         Tysk

·         Min Tid

·         Facebook - skal skolen have en facebook profil?

·         Skolemad

·         Intranet blandt forældre - skal der laves principper?