Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, tirsdag den 11. november 2014 kl. 19.00

Tilstede:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Carina, Thomas, Lene, Henrik, Fatima

Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.

Elevrepræsentanter: Sara, Emma

Ledelsen: Birte, Lone.

Afbud:

 

Fraværende:

 

Referent:

Lone

Mødeleder:

 Almind

 

Dagsorden:

Referat:

1.    

Godkendelse af referat fra 21. oktober 2014.  

 

Referatet godkendt.

2.    

Nyt fra elevrådet.

 

Børnene savner skolemad.

Der mangler gardiner i 6.kl.

Måske er det en mulighed med film på vinduerne.

Birte undersøger.

3.    

Nyt fra lærergruppen.

 

Der har ikke været pædagogikråds møde siden sidste SB-møde, så lærerne har ikke været samlet til drøftelse.

Forældresamtalerne er ved at være afholdt.

4.    

Udarbejdelse af høringssvar:

  • Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.
  • Økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler.

Udkast til høringssvar mailes til bestyrelsesmedlemmerne tirsdag den 11.11. omkring kl. 12.

Birte orienterede om modellerne i Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

Udkast til høringssvar blev godkendt. Bestyrelsen peger på model 3

Birte orienterede om Økonomisk omfordeling af specialundervisningsmidler.

Udkast til høringssvar blev godkendt. Bestyrelsen peger på model 1.

5.    

Gennemgang og drøftelse af Skalmejeskolens målsætning og pædagogiske principper

(Se skolens hjemmeside ? Om Skolen ? de to første punkter).

 

Skalmejeskolens målsætning blev diskuteret.

 

Skolens målsætning skal drøftes i lærergruppen.

 

Senere skal målsætninger igen drøftes i SB.

 

6.    

Budget ? status november 2014.

 

Der indkøbs- og ansættelsesstop fra 1.november for skolerne

 

7.    

Skolemad.

 

Vi har haft kontakt til plejehjemmet Søglimt om levering af mad, men Søglimt kan ikke levere skolemad til Skalmejeskolen

Kan vi finde en leverandør?

 

8.    

Meddelelser:

ú  Skoleledelsen

ú  Bestyrelsen

Skoleledelse:

  • O-løbs poster blev sat op i lørdags i Sunds
  • Ansat en pædagog.
  • Orienterede om tiltag i 2.klasse.

Bestyrelsen:

  • Intet nyt.

 

9.    

Evt.

 

 

 

Næste møde:

·         Skolemad