Skolebestyrelsesmøde

Skalmejeskolen, mandag den 15. september 2014 kl. 19.00

Tilstede:

Forældrerepræsentanter: Almind, Mette, Carina, Thomas, Lene, Fatima, Henrik

Lærerrepræsentanter: Connie, Debbie.

Elevrepræsentanter: Sara, Marcus.

Ledelsen: Birte, Lone

Afbud:

 

Fraværende:

 

Referent:

Lone

Mødeleder:

 Birte   

 

Dagsorden:

Referat:

1.    

Velkomst.

ú  Godkendelse af referat fra 27.5.14

 

Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

Referatet godkendt.

2.    

Konstituering af bestyrelsen.

 

Almind blev valgt til formand for bestyrelsen.

Thomas blev valgt til næstformand for bestyrelsen.

3.    

Nyt fra elevrådet.

 

Der har været afholdt to elevrådsmøder i dette skoleår.

Elevrådet har fordelt fodboldbanerne i pauserne mellem klasserne.

Vi har mange brændenælder og hvepse på legepladsen.

Ved næste elevrådsmøde sættes elevernes undervisningsmiljø på dagsordenen.

4.    

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig og gør kort rede for deres forventninger til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne gjorde kort rede for forventninger til bestyrelsesarbejdet

5.    

Gennemgang af mødedatoer og mødetidspunkt.

 

Møde datoer blev fastholdt, dog blev mødet i januar flyttet til torsdag den 14

6.    

Valg af årgangsrepræsentanter.

 

0. kl Thomas

1. kl Carina

2. kl Fatima

3. kl Lene

4. kl Mette

5. kl Almind

6. kl Henrik

7.    

Gennemgang af forretningsorden.

 

Forretningsordenen blev gennemgået og tilrettet. Forretningsordenen blev vedtaget.

8.    

Madordning.

 

Kirsten kan ikke levere skolemad mere.

Vi drøftede fordele og ulemper ved skolemad. Skolemad tages op på næste møde.

9.    

Meddelelser:

ú  Skoleledelsen

ú  Bestyrelsen

ú  Skoleledelse.

Birte fortalte om opstarten af skoleåret.

Vi er kommet godt fra start med skolereformen

  • Længere skoledag
  • Nye fag tysk, håndværk og design
  • Bevægelse
  • Min tid
  • Understøttende undervisning

Arbejdstidsloven giver nogle udfordringer for lærerne med at få tiden til at slå til.

 

ú  Bestyrelsen.

Almind sagde tak for valget til formand for skolebestyrelsen. Han havde, som repræsentant for bestyrelsen, været til samrådsmøde og han fortalte om kommunens budget.

 

10.                      

Evt.

 

Der blev aftalt deltagelse i Tour de bestyrelse

Thomas undersøger om fodboldklubben har eller får en hjertestarter

 

 

 

Næste skolebestyrelsesmøde tirsdag den 21. oktober

 

Punkter til dagsorden

o   Forældrerådene. Strategi for rådets arbejde.

o   Skolemad

o   Arbejdstidsloven

o   Trivselsundersøgelsen